Stöd i dina studier

Ibland finns det tillfällen när det är bra att kunna få stöd och hjälp med sina studier. På Reveljen har du som studerar på plats eller via närdistans möjlighet att ta del av detta:

Studiepass

Möjlighet att utanför lektionstid få hjälp av lärare i ämnet/ämnen som du läser. Studiepassen hittar du via komvux schema eller genom att prata med din lärare.

Studietorget

På övre plan i byggnad 8 finns Studietorget där elever/studerande är välkomna vardagar mellan 07.45-16.30. Det finns tillgång till datorer och internet och inte minst en studiehandledare. Studiehandledaren kan bli ditt bollplank och stöd vid studierna. Här kan du sitta i grupp eller enskilt och du är välkommen utan att behöva boka plats i förväg.

Speciallärare

Hos Reveljens speciallärare kan du öva extra på det du jobbar med i dina kurser och ibland få andra övningar som hjälper dig framåt. För den insatsen behöver din lärare vara inkopplad och tillsammans kommer ni överens om vad du behöver extra hjälp med.

UTAS

Vänder sig till unga vuxna, mellan 16 och 29 år som behöver extra stöd på vägen till studier, arbete eller annan sysselsättning. Tillsammans görs en plan med konkreta steg för att man ska komma närmare arbete eller studier. Man blir inskriven på UTAS för att få tillgång till det stöd som UTAS erbjuder.

Studie- och yrkesvägledare

Bokar du tid med för att få stöd att formulera kort- och långsiktiga mål. SYV kan stötta dig att bli medveten om dig själv och dina egna prioriteringar i förhållande till målet. Att välja väg kan vara svårt och man kan behöva vidga perspektiv och formulera alternativa mål. Med SYV kan du reflektera över dig själv i förhållande till arbetsmarknad och utbildning och hitta alternativ och hitta vägar inom eller utanför vuxenutbildningen.

IT -tekniker

På Reveljens finns IT-tekniker som kan ge teknisk support vid behov. Tekniker finns i byggnad 2. Här kan du få hjälp med att installera talsyntes och ordprediktion.

Boka grupprum

Ibland när du ska göra hemuppgifter eller om du studerar på distans så pockar andra vardagsuppgifter på. Sitt inte hemma utan boka ett grupprum på Reveljen där du kan studera i lugn och ro.

YH

Du som studerar på yrkeshögskola kan ha rätt till särskilt pedagogiskt stöd. Kontakta utbildningsledaren och läs mer på www.myh.se.

Måluppfyllnadsteamet

För att elever med stödbehov i större utsträckning ska nå kursmålen och mål i den enskilda studieplanen har Reveljen ett team med olika kompetenser som träffas regelbundet. Vi kallar det vårt Måluppfyllnadsteam. (MUT). Tillsammans i teamet tittar vi med ett helhetsperspektiv på om det finns pedagogiska eller organisatoriska lösningar, både för enskilda elever men också för grupper av elever. Teamet kan finnas med vid elevers övergångar från andra skolformer, tex gymnasieskolan eller folkhögskola.

Vad har Reveljen för stöd i form av digitala/tekniska lösningar?

Google for Education
Reveljen använder sig av Google for Education i allt lärande och undervisning. På plats, i alla byggnader finns det datorer att låna under lektioner. I grupprum och i andra mer öppna miljöer finns stationära datorer för dig att använda. Röstinspelning, översättning och Stava Rex och Spell Right finns som verktyg eller appar i Chrome.

Google Classroom
Är Googles Lärplattform med många olika användbara funktioner.

Google Meet
För videomöten, både enskilt och i grupp använder Reveljen Google Meet. Här kan du mötas för enskilda vägledningssamtal, lektioner och samtal med din lärare.

Inläsningstjänst - inlästa läromedel ILT
Inlästa läromedel kan fungera som ett komplement för elevers lärande. Genom att lyssna på text kan chansen att lyckas med sitt lärande öka. För elever som lär sig genom att lyssna blir förutsättningarna bättre. I flera läromedel finns inläsningar på andra modersmål som också stärker förutsättningar att lyckas med studierna

Begreppa
Är en digital ILT- tjänst som förklarar skolspråkets begrepp och nyckelord på ett sätt som gör det lättare att förstå. Flerspråkiga filmer, quizar, begreppslistor samt läromedelsguider på olika modersmål.

Skolstil
Skolstil är ett enkelt skrivprogram. När bokstaven trycks ner på tangentbordet hörs bokstavsljudet. Talsyntes läser upp ordet vid mellanslag och hela meningen vid skiljetecken. Hela texten och markerad text går att få uppläst. Orden som läses upp markeras och det går att välja läshastighet.

Educateit
Är ett digitalt kunskapstest i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik och naturvetenskap som Reveljen använder sig av. Det hjälper elever att hamna på rätt nivå i utbildningssystemet. Utifrån testen får man fram en extern bedömning av varje individs kunskapsnivå. Kunskapstesten kombinerar frågor som rättas per automatik med uppgifter som bedöms av Educateits pedagogteam. Det leder fram till en kvalitativ bedömning och rekommendation.