Centrumutveckling

Arbetet med Centrumutveckling tar sikte på 2030 men med den tydliga ambitionen att åtgärder ska vidtas kontinuerligt under perioden.

Sollefteå kommun har tillsatt en centrumutvecklingsgrupp med tjänstemän från Sollefteå kommun, representanter från Sollefteå Handel samt andra aktörer (t.ex. fastighetsägare). Målet är att utarbeta en plan för Centrumutveckling med sikte på 2030.

Planen ska innehålla en vision för utvecklingen, plan för kontinuerliga åtgärder samt förslag till hur dessa ska finansieras. Tanken är att planen ska arbetas fram under hösten 2021 och åtgärder vara klar för genomförandet under 2022 och framåt.