SkyfuelH2

Jetfuel eller hållbart flygbränsle tillverkas genom att kombinera vätgas samt kol från biomassa. SkyFuelH2 blir ett viktigt startskott för omställningen av flyget i Sverige.

SkyFuelH2 är ett innovativt industriprojekt av Uniper och Sasol ecoFT som syftar till att etablera en unik produktionsanläggning för hållbart flygbränsle. Anläggningen vore den första i sitt slag i världen. I Långsele, Sollefteå kommun, finns den perfekta mixen med god tillgång till el och biomassa samt lämpliga markområden – och förstås, en bygd med långa industrianor.

Genom att kunna förse den svenska flygbranschen med ett hållbart alternativ, som skulle täcka upp till 10 % av dess årliga bränslebehov, skulle SkyFuelH2 blir ett viktigt startskott för omställningen av flyget. Det skulle också skapa upp till 100 direkta sysselsättningstillfällen i Sollefteå, och möjlighet till fler investeringar i området.

Mer information

Du hittar mer information om processen kring SkyFuelH2 hos Energidalen och Uniper. Energidalen informerar om kommunens arbete kring bland att utveckla detaljplaner, markfrågor osv. Hos Uniper hittar du mer informationen om själva projektet.

Här kan du se en inspelning från ett informationsmöte Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. med Uniper och Saso EcoFT från den 28/9 2022.

Vanligaste frågorna

Nedan har vi sammanställt svaret på de vanligaste frågorna.

Vad är SkyFuelH2?

SkyFuelH2 är ett innovativt industriprojekt av Uniper och Sasol ecoFT som syftar till att etablera en unik produktionsanläggning för hållbart flygbränsle. Ambitionen är att för första gången använda en processteknik som heter Fischer-Tropsch för att tillverka hållbart flygbränsle av vätgas och kol från biomassa. Sasol ecoFT är världsledande inom denna teknik. SkyFuelH2 skulle med denna teknik kunna förse flygbranschen med motsvarande cirka 8 % av det svenska inrikesflygets årliga bränsleförbrukning med ett hållbart alternativ.

Varför vill Uniper och Sasol ecoFT bygga anläggningen i just Sollefteå och Hamre?

Konkurrensen om stora etableringar är hård med ett flertal platser runt om i världen som konkurrerar om stora investeringar. Hamreområdet i Långsele har valts för sin unika mix av god tillgång till förnybar el och biomassa, samt att logistikmöjligheterna är goda. Detta i kombination med kommunens tillväxtambitioner och Långseles långa tradition som industriort.

Hur många jobb kommer anläggningen skapa?

Själva anläggningen kommer att sysselsätta runt 100 personer. Med kringeffekter kan denna investering innebära 300 nya jobb till Långsele och Sollefteå kommun. Just nu jobbar Sollefteå kommun på att införskaffa ytterligare mark i området för industriändamål med målet att locka ytterligare investeringar. Målet är att locka industrier som är intresserade av att ta del av t.ex. överskottsvärme som uppstår i processen (t.ex. odling). Kommunen siktar på totalt 700 nya arbetstillfällen med kringinvesteringar.

Vilka typer av jobb kommer att finnas?

I en sådan här anläggning kommer det att behövas flera olika typer av yrkeskategorier. Drifttekniker, ingenjörer, underhållstekniker för mek och el etc men även mer administrativa roller.

När startar bygget?

Det återstår fortfarande en hel del arbete innan bygget kan stå klart. En ny detaljplan måste tas fram över området och den måste vinna lagakraft. Uniper ska även genomföra en omfattande genomförandestudie. Målsättningen är att anläggningen ska kunna vara i drift till 2026.

Var kommer biomassan att komma ifrån?

För att leva upp till EU-krav kopplade till produktionen av förnybara bränslen, planerar Uniper att införskaffa biomassa lokalt med korta transportsträckor.

Skapar processen några avgaser och restprodukter?

Bedömningen är att processen inte kommer att skapa några avgaser eller större mängd restprodukter. Den restprodukt som kommer att uppstå kommer att vara i form av aska som i sin tur skulle kunna nyttjas i andra processer. Men exakt hur kommer att kunna besvaras i den genomförandestudie som Uniper avser genomföra.

Hur kommer transporterna att ske?

Unipers mål är att det mesta av transporterna ska ske via järnväg. Men exakt hur transporterna kommer att se ut kommer att klarna i och med att detaljplanen för området blir klart samt i Unipers genomförandestudie.

Kommer det bullra från anläggningen?

På ett industriområde förekommer utrustning som vid drift kommer att alstra ljud. Även transporter och frakt av biomassa kommer att generera ljud. Under byggnation av anläggningen kommer en del buller uppstå. Innan anläggningen byggs kommer Uniper och Sasol ecoFT att undersöka bland eventuella bullernivåer och konstruera anläggningen på ett sådant sätt att bullernivåer- och påverkan på omgivningen minimeras.

Kommer det att lukta?

Nej, anläggningen kommer inte att alstra någon särskild lukt för omgivningen.

Vad händer nu?

Uniper har skickat in en ansökan till Energimyndigheten om medfinansiering av en omfattande genomförandestudie för SkyFuelH2 genom Industriklivet. Studien beräknas kosta totalt 523 miljoner kronor, och ansökan omfattar en medfinansiering om ca 261 miljoner kronor.

Ansökan om medfinansiering till SkyFuelH2 går under kategorin ”Strategiskt viktiga insatser inom industrin”. Detta betyder tillämpning av ny teknik eller andra innovativa lösningar inom industrin som på ett väsentligt sätt bidrar till att minska växthusutsläppen i övriga samhället.

Samtidigt fortsätter kommunen arbetet med att utveckla detaljplanen. Den nya detaljplanen kommer att gå ut på samråd under december 2022 och ut för granskning i februari 2023. Därefter startar den politiska processen och målsättningen är att ha ett politiskt beslut om en ny detaljplan för området i maj 2023.