Ventilationskontroll

Insidan på ett tak med ventilationsrör

För att säkerställa att inomhusluften i bostäder och på arbetsplatser inte är hälsofarlig, ska ventilationen kontrolleras regelbundet.

Vem behöver göra en OVK och hur ofta?

Kontroll skall utföras vid nybyggnad, efter större ombyggnader och därefter i intervaller som framgår av tabellen. Vid ny installation eller väsentlig ändring av ventilationen ska en bygganmälan göras.

En- och tvåbostadshus är undantagna från kravet på återkommande besiktning.

Kategori Besiktningsintervall

Kategorier

Kategorier

Besiktningsintervall

Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilationssystem

3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnad och liknande med FT- och FTX-ventilation

3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnad och liknande med F, FX och S-ventilation

6 år

FTX-ventilation = fläktstyrd till- och frånluft med värmeväxling

FX-ventilation = fläktstyrd frånluft med värmeväxling

FT-ventilation = fläktstyrd till- och frånluft

F-ventilation = fläktstyrd frånluft

S-ventilation = självdrag

Vem ansvarar för att OVK blir gjord?

Ansvaret ligger alltid på fastighetsägaren att en OVK blir utförd. Miljö- och byggenheten är tillsynsmyndighet och kan ge föreläggande om inte kontroller utförs som de ska.

Hur går en kontroll till?

Vid återkommande besiktningar kontrolleras att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk. Besiktning ska göras av en godkänd besiktningsman. Kopia av besiktningsprotokoll ska skickas in till miljö- och byggenheten.

Kontakta oss om du vill ha mer information eller om du vill veta om huset du bor i eller din arbetsplats blivit godkänt.