Lyssna på sidan Lyssna

Kungörelse: Samråd angående detaljplan för hotell på Hamptjärnsberget, Junsele

Organ:

Kommunstyrelse

Kungörelsedatum:

Datum då kungörelsen sätts upp:

Datum då kungörelsen tas ned:

Förvaringsplats för handlingarna:

Miljö- och byggenheten

Ansvarig för kungörelsen:

Fanny Sundelin

KUNGÖRELSE:

Sollefteå kommun har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för del av Junsele-Krånge 44:1 och 38:2, hotell på Hamptjärnsberget, Sollefteå kommun och det finns nu möjlighet att framföra synpunkter på förslaget. Samrådet syftar till att förbättra beslutsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan.

Syftet med detaljplanen är att planera för ett hotell på Hamptjärnsberget samt en ny väg för att nå området. Detaljplanen strider inte mot kommunens översiktsplan.

Detaljplanen handläggs med ett utökat förfarande eftersom planen bedöms medföra betydande intresse för allmänheten.

Samråd av detaljplanen pågår mellan 11 juni och 26 juli 2024. Under samrådstiden kommer samrådshandlingarna att finnas tillgängliga på medborgarkontoret i Junsele, hos miljö- och byggenheten i Sollefteå kommunhus samt på kommunens hemsida https://www.solleftea.se/bygga-bo--miljo/kommunens-planarbete/detaljplaner/pagaende-detaljplaner Länk till annan webbplats.

Vill du ha planhandlingarna skickade till dig eller om du har frågor kan du kontakta planhandläggare Fanny Sundelin på telefonnummer 0620-68 29 22 eller på e-post fanny.sundelin@solleftea.se

Eventuella synpunkter på förslaget lämnas skriftligen till Miljö- och byggenheten, 881 80 Sollefteå eller med e-post: samh.bygg@solleftea.se senast den 26 juli 2024.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter under vare sig samrådet eller granskningen kan senare förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.