Lyssna på sidan Lyssna

Anslag/Bevis: Protokoll - Överförmyndarnämnden 2024-05-22

Organ:

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

§§ 8 - 15

Datum då anslaget sätts upp:

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet:

Överförmyndaren

Sekreterare:

Siv Sjödin