Lyssna på sidan Lyssna

Anslag/Bevis: Protokoll - Utskottet för vård och omsorg 2023-11-15

Organ:

Kommunstyrelse

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

§§ 103 - 108

Datum då anslaget sätts upp:

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet:

Sekretariatet

Sekreterare:

Anna-Maria Andersson