Anslag/Bevis: Kommunstyrelsens protokoll 2023-09-05

Organ:

Kommunstyrelse

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

§§152-168

Datum då anslaget sätts upp:

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet:

Sekretariatet

Sekreterare:

Siv Sjödin