Anslag/Bevis: Protokoll Överförmyndarnämnden 2023-09-06

Organ:

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

§§ 22-27

Datum då anslaget sätts upp:

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet:

Överförmyndaren

Sekreterare:

Anna-Maria Andersson