Anslag/Bevis - Protokoll: Utskottet för vård och omsorg 2023-09-06

Organ:

Kommunstyrelse

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

§§ 200S - 211S

Datum då anslaget sätts upp:

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet:

Sekretariatet

Sekreterare:

Anna-Maria Andersson