Anslag/Bevis - Protokoll: Kommunstyrelsen 2023-08-15

Organ:

Kommunstyrelse

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

§§ 134-151

Datum då anslaget sätts upp:

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet:

Sekretariatet

Sekreterare:

Siv Sjödin