Anslag/Bevis: Protokoll - Utskottet för samhällsutveckling 2023-08-21

Organ:

Kommunstyrelse

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

§§ 46-52

Datum då anslaget sätts upp:

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet:

Sekretariatet

Sekreterare:

Katarina Elfgren Jonasson