Anslag/bevis: Protokoll kommunstyrelsens allmänna utskott 2023-08-22

Organ:

Kommunstyrelse

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

§§ 38-46

Datum då anslaget sätts upp:

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet:

Sekretariatet

Sekreterare:

Siv Sjödin