Anslag/Bevis: Protokoll Utskottet för vård och omsorg 2023-05-23

Organ:

Kommunstyrelse

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

§§ 52-64

Datum då anslaget sätts upp:

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet:

Sekretariatet

Sekreterare:

Anna-Maria Andersson