Anslag/Bevis: Protokoll Utskottet för samhällsutveckling 2023-05-15

Organ:

Kommunstyrelse

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

§§ 25-31

Datum då anslaget sätts upp:

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet:

Sekretariatet

Sekreterare:

Katarina Elfgren Jonasson