Underrättelse om granskningsutlåtande

Organ:

Kommunstyrelse

Kungörelsedatum:

Datum då kungörelsen sätts upp:

Datum då kungörelsen tas ned:

Förvaringsplats för handlingarna:

Miljö- och byggenheten

Ansvarig för kungörelsen:

Matti Heino

KUNGÖRELSE:

Detaljplan för Hamre 3:5 med flera, INDUSTRIOMRÅDE, Sollefteå kommun

Syftet med planen är att ändra nuvarande användning, från verksamhetsområde till industriområde för etablering av elintensiva och ytkrävande industrier. Planområdet utökas österut så att området ansluter till stambanan för att möjliggöra transporter via järnväg.

Planförslaget har varit ute på samråd under tiden 12 december 2022 – 20 januari 2023 och granskning under tiden 14 mars till 14 april 2023.

Samtliga inkomna yttranden har sammanställts i en samrådsredogörelse samt ett granskningsutlåtande.

Planförslaget tas upp för antagande i Kommunfullmäktige 2023-06-19.

Granskningsutlåtande samt antagandeförslag finns att tillgå på;

https://www.solleftea.se/bygga-bo--miljo/kommunens-planarbete/granskning-nya-detaljplaner Länk till annan webbplats.