Anslag/Bevis: Protokoll Utskottet för unga och lärande 2023-05-09

Organ:

Kommunstyrelse

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

§§ 28-29

Datum då anslaget sätts upp:

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet:

Sekretariatet

Sekreterare:

Anna-Maria Andersson