Anslag/Bevis: Protokoll Kommunfullmäktige 2022-12-19

Organ:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

§§ 153-204

Datum då anslaget sätts upp:

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet:

Sekretariatet

Sekreterare:

Anton Johansson