Kungörelse om samråd

Organ:

Kommunstyrelsen

Kungörelsedatum:

2022-12-12

Datum då kungörelsen sätts upp:

2022-12-12

Datum då kungörelsen tas ned:

2023-01-21

Förvaringsplats för handlingarna:

www.solleftea.se/bygga-bo--miljo/kommunens-planarbete/detaljplaner/pagaende-detaljplaner

Ansvarig för kungörelsen:

Matti Heino

KUNGÖRELSE:

Detaljplan för Hamre 3:5 med flera, INDUSTRIOMRÅDE, Sollefteå kommun

Sollefteå kommun har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för Hamre industriområde.

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för nyetablering av elintensiv industri.

Detaljplanen hanteras med utökat förfarande då den bedöms medföra en betydande miljöpåverkan. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.

Planområdet är beläget strax norr om Långsele samhälle, mellan väg 952 och stambanan.

Under tiden den 12 december 2022 till och med den 20 januari 2023 finns planförslaget tillgängligt i kommunhuset. Planhandlingarna finns även tillgängliga på kommunens webbsida:
www.solleftea.se/bygga-bo--miljo/kommunens-planarbete/detaljplaner/pagaende-detaljplaner.

Eventuella synpunkter på planförslaget sker skriftligen senast den 20 januari 2023 till
Miljö- och byggenheten, 881 80 Sollefteå
eller med e-post till: samh.bygg@solleftea.se

Har du frågor eller funderingar så är du varmt välkommen att kontakta Matti Heino:
e-post: matti.heino@solleftea.se
telefon: 0620 68 23 23

Om du inte lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget senast under granskningstiden, kan du förlora rätten att överklaga ett beslut om att anta detaljplanen.

För utbyte av information och synpunkter är intresserade välkomna till samrådsmöte torsdagen den 15 december kl:18.00 på Hullsta Gård.
Samrådet är till för att förbättra beslutsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan.